Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD [ ] OBOWIĄZUJĄCY OD 1.07.2022

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli z JoniCare sp. Z o.o., ul. Lekka3/U4, NIP: 1182219146 umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: jonicare.myvod.pl

I. DEFINICJE

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.
2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną
/ lub przedsiębiorcą (od 1.01.2021) dokonujący czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.
4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udoste
̨pnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.
6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem
jonicare.myvod.pl, prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.
7. Termin waz
̇ności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. (Usługodawca wskazuje termin ważności Usługi każdorazowo przy zakupie materiału VOD udostępnionego na Platformie VOD).
8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.
9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) treści cyfrowych w postaci materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach

 

 

 

 

 

 

 

 

page1image3579279680

określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.
10. Usługodawca 

 

JONICARE SP. Z O.O.

Ul. Lekka 3/U4

01-910 Warszawa

Tel. 576067021

mateusz@jonicare.com

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.
12. RODO - Rozporza
̨dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

13. Ustawa Kodeks cywilny - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)
14. Uz
̇ytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.
2. Postanowienia Regulaminu określaja
̨ zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD (treści cyfrowych) udostępnionych przez Usługodawcę.
2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez:

(i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy
(ii) potwierdzenie przez Uz
̇ytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptację w formie elektronicznej
(iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym
(iv)

kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło  [ewentualnie inne dane w zależności od indywidualnych preferencji, ustawień etc.].  W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego

zawiadomienia o tym Usługodawcy.
3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;
B. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;
C. wybór sposobu Opłaty

 

[mechanizm tu opisany do weryfikacji i uzupełnienia w zależności od indywidualnych

preferencji, ustawień oraz wymaganych podczas rejestracji danych Usługodawcy]

[w zależności od preferencji Usługodawcy]

Istnieje możliwość wyboru opcji

„płatności cyklicznych” jeśli Usługodawca aktywuje takie rozwiązanie;

 

D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”;

E. zapłata za Zamówienie;

4. Po dokonaniu zapłaty, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem dokonania Zamówienia.
5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.
7. Konsument, który zawarł Umowe
̨ może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.
8. Za wyraźna
̨ zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Usługodawca spełni świadczenie przed upływem terminu, o którym mowa w ust.7.
9. Aby skorzystać z prawa odsta
̨pienia od Umowy konieczne jest:

a) w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; b) w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: e-mail: mateusz@jonicare.com o treści przykładowo określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten nalez
̇y wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [ ]

Ja / My(*) niniejszym informuję / informujemy(*) o moim / naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)
umowy dostawy naste
̨pujących rzeczy(*)
umowy o dzieło polegaja
̨cej na wykonaniu następujących rzeczy(*)

o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) / odbioru(*): ..................
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ..................
– Adres konsumenta(-ów): ..................
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ..................

– Data: ..................
(*) Niepotrzebne skreślić.

[mechanizm tu opisany do weryfikacji i uzupełnienia w zależności od indywidualnych preferencji i

ustawień Usługodawcy; mechanizm musi współgrać z opisem z ust. 2 powyżej]

page3image3651938672

w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy

oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail

 

10.  [w zależności od preferencji Usługodawcy]  W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury powinien poinformować o tym Usługodawcę przed dokonaniem opłaty na stronie Usługodawcy lub poprzez wiadomość email na adres: mateusz@jonicare.com wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury lub wypełnić odpowiedni formularz podczas zamówienia, jeśli Usługodawca taki formularz udostępnia.

IIIa POSTANOWIENIA DOTYCZĄCZE PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą jest objęty ochroną przewidzianą Ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa, którą zawiera z Usługodawcą, nie ma charakteru zawodowego.
2. Osoba prowadza
̨ca działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochronąwyłącznie w zakresie:

a) niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,
b) odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne,
c) prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z cz. III ust. 7 Regulaminu.
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak równiez
̇ Prezesa UOKiK.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.
2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy lub posiada do nich prawa do udoste
̨pniania na Pla

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję